grafologické rozbory písma

Grafologický rozbor umožňuje popsat relativně celou osobnost člověka.

Na rozdíl od testů, které jsou zaměřeny na diagnostikování úzce vymezené složky osobnosti, můžeme díky této metodě rozklíčovat pisatelovu vitalitu, odolnost vůči stresu a zátěži, jak hospodaří se svými silami, sklony k extraverzi či introverzi, jak prožívá sám sebe, tendenci zaujímat dominantní nebo submisivní postoje.

Písmo umožňuje rozkrýt silné stránky osobnosti na jedné straně, a slabší na straně druhé.

V osobním poradenství přispívá grafologie k lepšímu sebepoznání. Pisatel může získat hlubší porozumění své osobnosti, jiný pohled na své problémy, nebo nový podnět k dalšímu směřování v životě.

V partnerském poradenství může rozbor rukopisu partnerů pomoci, aby si navzájem lépe uvědomili, co může být příčinou určitých obtíží a nesrovnalostí ve vztahu. Díky tomuto poznání lze zvládnout nejeden problém !

V   pedagogicko – psychologickém poradenství doporučujeme grafologický rozbor například při volbě vhodnosti povolání, při poruchách chování a výchovných problémech.

V  personalistice k výběru pracovníků a určení vhodnosti na daná pracovní místa.